TÜRKİYE GÜNDEMİ 

 ALMANYA GÜNDEMİ 

 ISTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

  BI AWB MENÜLERİ 

 MÜŞTERİ SORULARI YORUMLARI 

 SAVUNMA SANAYİİ STRATEJİSİ 

 FİNANS KRİZİ KOMPLEKS DENGELER 

 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ  

 
New Page 1
Ana Sayfa  >  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  >  SAP Türkiye Projeleri  
     
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

CVGLG

SAP Türkiye Projeleri

 
 

 

Dünya da IT stratejisi Telekom la ve hareketlilikle bütünlesti, hafiza icinde veri tabanlari ve Bulut sebekelri uygulamalari  yayginlasmakta. Dünya da 360 Milyon laptop , 400 Milyon MobilePhone ve 60 Milyon da IpAd kullanilmakta. Artik Laptop lar da tarihe karisacak ve kurumsal uygulamalar cep telefonlarina Iphone lara iPad lere indirilecek. cep telefonlari ayni zaman da baz istasyonlari  ve switching görevlerini de üstlenecek ve pasif devrelerin yerini aktif devreler alacak. Program kontrollu hareketli uygulama merkezleri kurulacak ve facebook twitter Linkedin vs  sosyal medya tamamen uluslararasi sirketlerin   satis stratejilerine göre sekillendirilecek. Bireyler  tamamen uzaktan kumandali tüketim odaklari uygulama programlari ve reklamlar ile davranislari uzaktan tek merkezden yönlendirilir hale gelecek. Sonra mi? Sonrasi Allah in yaradan in da bir plani var elbet. Bu dünya benim kurdugum dengeler üzere hak üzere durur diyecek Yaradan ve yerin alti üstüne gelecek. Kiyamet senaryonalarini herkes bilir. Daglar yerinden oynayip yerle gök birlesince Yaradan in toz bulutlari telekom bulutlarini yutacak. hersey basa dönecek!

 

 

Fazlı Köksal Hocam, biz bu treni kaçırdık... Ama doğru politikalarla trene yetişmemiz, binmemiz mümkün değil mi? Hep seyirci ve edilgen mi kalacağız?

Mehmet Erdaş HAyir Fazli Köksal, biz bu treni kacirmadik, recep Tayyip kadar benim elimde 10 yildir yetki olsaydi simdi Türkiye de en az 20 tane SAP Microsaoft IBM olurdu. Lider in koydugu hedefler Almanlar a nasil sicrama yaptirdiya

Türkiye de bu sicramayi her zaman yapabilir zaman ve kaynak meselesidir egitim kaliteli insan meselesidir. Allah insanlar a calisinca her hedefe ulasacak her zorluga katlanacak sabri vermis yeterki isteyip azmetsinler. Türkiye de tüm mesele ilime katkida bulunmamis insanlara nüfuz doktorasi verilmesi ve bilenle bilmeyenin iyi ile kötünün hirsizlik mal ile helal malin devlet tarafindan ayni degerde tutulur olmasi legalize edilmesi olmustur. Deprem olur kacak yapilasmanin bedeli ödenir. Sahsen ben Tüürkiye de hala cok büyük potansiyel görüyorum ama devlet ve siyasetciler kukla memur zihniyetli adamlarca Üniversiteler de nüfuz tüccarlari ile doldurulmus olmasi Medyanin da onun bunun cocuklarinin elinde olmasi, insanlarin da DEVLETIN DE VATANDASLARINI DIN ILE KANDIRMASI DIR1 Bilmem anlatabildim mi?

 

Ben dostumu arkadasimi ne kalbimle ne de aklimla severim
Olur ya kalp durur akil unutur
ben gercek dostu ruhumla severim o ne unutur ne de yok olur ebedidir!

LĠSANS TEZĠ

Ġġ ZEKASININ KARAR VERME SÜRECĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ VE BI/BW MODÜLÜ UYGULAMALARI

Fatma BĠLGĠN

06062042

Tez DanıĢmanı :

Yrd. Doç. Dr. Hayri BARAÇLI

ĠSTANBUL , 2010

ĠÇĠNDEKĠLER

Sayfa

KISALTMA LĠSTESĠ ............................................................................................................... vi

ġEKĠL LĠSTESĠ ...................................................................................................................... viii

ÇĠZELGE LĠSTESĠ .................................................................................................................. xii

TEġEKKÜR ............................................................................................................................ xiii

ÖZET ..................................................................................................................................... xiv

ABSTRACT ............................................................................................................................. xv

GĠRĠġ………………… .............................................................................................................. 1

1. KARAR VERME SÜRECĠ VE Ġġ ZEKASI ........................................................... 2

1.1 Karar Verme ............................................................................................................ 2

1.1.1 Karar Verme Süreci Önemi Ve Türleri ................................................................... 2

1.1.2 Özellikleri ................................................................................................................ 3

1.1.3 Karar Verme Sürecinin AĢamaları........................................................................... 3

1.1.3.1 Bir Durumun Saptanması Ve Problemin Tanımlanması ......................................... 4

1.1.3.2 Seçeneklerin Belirlenmesi ....................................................................................... 4

1.1.3.3 Seçeneklerin Değerlendirilmesi ............................................................................... 4

1.1.3.4 En Uygun Seçeneğin Belirlenmesi .......................................................................... 5

1.1.3.5 Seçilen Seçeneğin Uygulanması .............................................................................. 5

1.1.3.6 Durumun Ġzlenmesi Ve Değerlendirilmesi .............................................................. 5

1.1.4 Karar Verici Ve Doğru Karar .................................................................................. 6

1.1.4.1 Karar Verici ............................................................................................................. 6

1.1.4.2 Doğru Karar ............................................................................................................. 6

1.1.5 Hedefler ................................................................................................................... 6

1.1.5.1 Hedeflerin Önemi .................................................................................................... 7

1.1.6 Bilgi Teknolojilerinin Karar Verme Sürecine Etkileri ............................................ 8

1.2 ĠĢ Zekası (BI) Kavramı .......................................................................................... 11

1.2.1 ĠĢ Zekası Ve Karar Verme ..................................................................................... 12

1.2.2 Doğru Bilgiye Doğru Zamanda UlaĢmanın Önemi ............................................... 16

1.2.3 ĠĢ Zekası Faydaları ................................................................................................. 16

1.2.4 ĠĢ Zekası Analizleri ................................................................................................ 18

1.2.4.1 Tasarım Odaklı Analiz ........................................................................................... 18

1.2.4.2 Veri Odaklı Analiz ................................................................................................. 18

1.2.4.3 Yeni Soruların Ve Cevaplarının Bulunması .......................................................... 19

1.2.5 Farklı Seviyelerde “ĠĢ Zekası” ............................................................................... 19

1.2.5.1 Piramidin Zirvesi ................................................................................................... 20

1.2.5.2 Orta Seviye ............................................................................................................ 22

1.2.5.3 Piramidin Temeli ................................................................................................... 22

1.2.6 ĠĢ Zekası Faydaları ................................................................................................. 23

1.2.7 ĠĢ Zekası Projesine Karar Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ............ 24

1.2.8 ĠĢ Zekası Çözümü Seçim Süreci ............................................................................ 25

1.2.9 Bir ĠĢ Zekası Projesinin GeliĢtirilmesi ................................................................... 26

1.2.10 ĠĢ Süreçleri Bazında ĠĢ Zekası Projesinin Yönetim Modeli................................... 33

1.2.11 ĠĢ Zekası Projelerinde Strateji Hataları .................................................................. 35

1.2.12 ĠĢ Zekasında Pazar Payları ..................................................................................... 36

1.2.13 SAP Nedir ? ........................................................................................................... 38

1.2.14 ĠĢ Zekasında Dünya Çapında SAP Zirvede ........................................................... 38

2. SAP Ġġ ZEKASI, MĠMARĠSĠ VE ĠġLEYĠġĠ ........................................................ 41

2.1 BW Veri Ambarı.................................................................................................... 42

2.2 BW Mimarisi ......................................................................................................... 43

2.3 BW Kaynak Sistemleri .......................................................................................... 45

2.4 OLTP Ve Olap Sistem Objeleri Ve Kavramları .................................................... 46

2.4.1 ĠĢlevsel Ve ĠĢlevsel Olmayan Ortam Farkları ........................................................ 47

2.5 Yönetim Masası (AWB) ........................................................................................ 48

2.5.1 Yönetim Masası ĠĢ Alanları ................................................................................... 49

2.6 SAP BW Terminoloji ............................................................................................ 51

2.6.1 Bilgi Nesnesi .......................................................................................................... 51

2.6.2 Bilgi Sağlayıcı ....................................................................................................... 53

2.6.3 Infoset .................................................................................................................... 54

2.6.4 Remotecube ........................................................................................................... 54

2.6.5 Virtual Infocube ..................................................................................................... 55

2.6.6 Multi Provider ........................................................................................................ 56

2.6.7 Infocube ( Bilgi Küpü)........................................................................................... 57

2.6.8 ODS (Operational Data Store) ............................................................................... 58

2.6.9 Info Object ............................................................................................................. 58

2.6.10 Info Source............................................................................................................. 59

2.6.11 Source Systems ...................................................................................................... 59

2.6.12 PSA ........................................................................................................................ 59

2.6.13 Data Marts / Open Hub Servıce / Infospoke .......................................................... 61

2.6.14 Hazır Ġçerik ( Business Content)............................................................................ 62

2.6.15 Etl Araçları............................................................................................................. 63

2.6.15.1 ETL Araçlarının Görevleri .................................................................................... 64

2.6.16 DTP Süreci ( Data Transfer Process)..................................................................... 65

2.7 Çok Boyutlu Modelleme........................................................................................ 67

2.7.1 Veri Depolama Sisteminde Klasik Yıldız ġeması ................................................. 68

2.7.1.1 Fact Table (Ana Hedef Tablosu) ........................................................................... 68

2.7.1.2 Dimension Table (Boyut Tabloları)....................................................................... 69

2.7.2 Sap BW Star Schema (Yıldız ġeması)................................................................... 69

2.7.2.1 Ana Kökveri Tabloasu Veya Surrogate ID(Vekil ID) ........................................... 70

2.7.3 Bilgi Küpleri Ve Anakök Veri Tabloları Arasındaki ĠliĢki ................................... 71

2.7.3.1 Klasik Yıldız ġemanın Avantajları ........................................................................ 72

2.7.3.2 Klasik Yıldız ġemanın Dezavantajları................................................................... 72

2.7.3.3 SAP BW Yıldız ġemasının Avantajları ................................................................. 72

2.8 SAP BW Sisteminde Kısaca Veri AkıĢı ................................................................ 73

2.9 SAP Sistemlerinden Veri Çekme........................................................................... 74

2.9.1 Delta Süreci ........................................................................................................... 74

2.9.2 SAP BW Veri Çekme Kuralları ............................................................................. 77

2.9.3 Güncelleme ÇeĢitleri ............................................................................................. 80

3. RAPORLAMA VE ANALĠZ ................................................................................ 81

3.1 Business Explorer ( BEx) ...................................................................................... 81

3.1.1 BEx WEB Uygulama Tasarımcısı ......................................................................... 86

3.2 Crystal Report Entegrasyonu Ve Kazanımları ...................................................... 88

3.3 X-Celsıus Görüntüleme Ve Gösterge Araçları ...................................................... 92

4. UYGULAMA ........................................................................................................ 94

4.1 Bex Yayımcısında Sorgu OluĢturma ..................................................................... 94

4.2 Karakteristikler Ve Göstergelerin Yönetimi ........................................................ 110

4.3 Metadata Çekimi .................................................................................................. 117

5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME ...................................................................... 135 vi

KISALTMA LĠSTESĠ

ABAP Advanced Business Application Programming

ASCII American Standard Code For Information Exchange

AWB Administrator Workbench

BCT Business Content

BEx Business Explorer

BI Business Intelligence

BT BiliĢim Teknolojileri

BW Business Warehouse

CFO Chief Financial Officer

CIO Chief Information Officer

CO Controlling

CRM Customer Relationship Management

Csv. Comma Separated Value

CTO Change and Transport Organizer

DIM Dimension

DTP Data Transfer Process

DWH Data Warehouse

ECC Enterprise Core Component

ERP Enterprise Resource Management

ETL Extract-Transform-Load

FI Finance

GKDS Grup Karar Destek Sistemi

HR Human Resource

HTML Hyper Text Markup Language

ID Identify

IT Information Technology

JDBC Java Data Base Connectivity

KDS Karar Destek Sistemi

KPI Key Performance Indicator

MDM Meta Data Management vii

MDR Meta Data Repository

MS Microsoft

ODBO Object Linking and Embedding Data Base For OLAP

ODS Operational Data Store

OLAP Online Analytical Processing

OLTP Online Transaction Processing

PSA Persisten Staging Area

R/2 Real Time-2

R/3 Real Time-3

ROI Return On Invesment

SAP Systems, Applications, Products in Data Processing

SID Surrogate ID

SOAP Simple Object Access Protocol

T-SQL Transact - Structed Query Language

WAD Web Application Designer

XI Exchange Infrastructure

XML Extensible Markup Languageviii

ġEKĠL LĠSTESĠ

ġekil 1.1: Karar verme sürecindeki aĢamalar

....................................................................... 4

ġekil 1.2: Karar piramidi

....................................................................................................... 15

ġekil 1.4: ÖzetlenmiĢ ölçütler

................................................................................................ 21

ġekil 1.5: Yüksek seviye

........................................................................................................ 21

ġekil 1.6: Çevik metodoloji çevrimi

..................................................................................... 27

ġekil 1.7: Çevik metodoloji proje adımları-zaman eğrisi

.................................................. 27

ġekil 1.8: Gantt Ģeması

........................................................................................................... 30

ġekil 1.9: Pert Ģeması

.............................................................................................................. 31

ġekil 1.10: Proje akıĢ Ģeması

.................................................................................................. 33

ġekil 1.11: BI projesi döngüsü

............................................................................................... 34

ġekil 2.1: SAP BI yapısı

......................................................................................................... 43

ġekil 2.2: SAP BI/BW katmanları

......................................................................................... 45

ġekil 2.3: OLTP Ve OLAP Alanları

................................................................................... 47

ġekil 2.4: Yönetim masası yapısı

.......................................................................................... 49

ġekil 2.5: Bilgi nesnesi yapısı

................................................................................................ 51

ġekil 2.7: Bilgi nesnesi

............................................................................................................ 52

ġekil 2.8: Bilgi sağlayıcıları

................................................................................................... 53

ġekil 2.9: “Remote Cube” ile iĢlem verilerinin çıkartımı

................................................... 55

ġekil 2.10: Çoklu Sağlayıcı (MultiProvider)

....................................................................... 56

ġekil 2.11: Bilgi küpü

............................................................................................................. 57

ġekil 2.12: PSA akıĢı

............................................................................................................... 59

ġekil 2.12: PSA/ODS Objects/InfoCube mimarisi

............................................................... 60

ġekil 2.13: ETL araçları

......................................................................................................... 64

ġekil 2.14: ETL süreci

............................................................................................................ 65

ġekil 2.15: DTP akıĢ Ģeması

................................................................................................... 66

ġekil 2.16: Klasik yıldız Ģeması

.............................................................................................. 68

ġekil 2.17: Ana hedef tablosu

................................................................................................ 68

ġekil 2.18: Boyut tabloları

..................................................................................................... 69

ġekil 2.19: SAP BI/BW yıldız Ģeması

.................................................................................... 69

ġekil 2.20: InfoCube (Bilgi Küpü)

......................................................................................... 70

ġekil 2.21: SID tablosu

........................................................................................................... 70

ġekil 2.22: Bilgi küpü ve Ana kök veri tablosu arasındaki iliĢki

........................................ 71

ġekil 2.23: Delta süreci

ġekil 2.23: Master data çekimi

.............................................................................................. 78
........................................................................................................... 75 ix

ġekil 2.24: Master data yüklemesi

....................................................................................... 79

ġekil 2.25: Güncelleme kuralı

............................................................................................... 79

ġekil 3.1: BEx araçları

.......................................................................................................... 81

ġekil 3.2: BEx sorgu tasarımcısı

........................................................................................... 82

ġekil 3.3: BEx’e genel bakıĢ

.................................................................................................. 86

ġekil 3.4: WEB Ģablonu

.......................................................................................................... 87

ġekil 3.5: WEB Ģablon

........................................................................................................... 88

ġekil 3.6: Crystal Report

........................................................................................................ 89

ġekil 3.7: Güçlü dashboard özelliği

....................................................................................... 90

ġekil 3.8: Kullanıcılar arası interaktif iletiĢim

..................................................................... 90

ġekil 3.9: Güçlü görsel tasarım ve kullanım kolaylığı

......................................................... 91

ġekil 3.10: Raporlamada sihirbaz ve hazır Ģablon kullanımlarıyla zamandan tasarruf

. 91

ġekil 3.11: ġirketlerin çeĢitli coğrafyadaki birimleri ile bilgilerin eĢ zamanlı takibi

....... 92

ġekil 4.1: SAP giriĢ ekranı

..................................................................................................... 94

ġekil 4.2: BI entegre MS excel

.............................................................................................. 94

ġekil 4.3: Masaüstünden BEx’e gidiĢ

.................................................................................... 95

ġekil 4.4: Sorgu açımı

............................................................................................................. 95

ġekil 4.5: Bex sorgu seçim sayfası

......................................................................................... 96

ġekil 4.6: Bilgi alanları seçim sayfası

.................................................................................... 96

ġekil 4.7: Bilgi alanından bilgi küpü seçimi

......................................................................... 97

ġekil 4.8: Sorgu tasarımcısı ekranı

....................................................................................... 97

ġekil 4.9: Sorgu tasarımcısına karakteristiklerin eklenmesi

.............................................. 98

ġekil 4.10: Sorgu tasarımcısı ekranına karakteristiklerin ve göstergelerin eklenmesi

.... 98

ġekil 4.11: ÇalıĢma kitabı sayfası

.......................................................................................... 99

ġekil 4.12: FiltrelenmiĢ çalıĢma kitabı sayfası

..................................................................... 99

ġekil 4.13: Filtre değeri Seçimi/Excel üzerinden

............................................................... 100

ġekil 4.14: Filtreye sabit değerler atanması

....................................................................... 100

ġekil 4.15: ġirket koduna göre filtrelenmiĢ çalıĢma sayfası 1

........................................... 101

ġekil 4.16: ġirket koduna göre filtrelenmiĢ çalıĢma sayfası 2

........................................... 101

ġekil 4.17: Göstergelere göre filtreleme

.............................................................................. 102

ġekil 4.18: Takvim yılı/ay filtrelemesinde çalıĢma sayfası

................................................ 102

ġekil 4.19: ÇalıĢma sayfalarındaki sorguların hesaplanması

........................................... 103

ġekil 4.20: HesaplanmıĢ çalıĢma sayfası

............................................................................. 103

ġekil 4.21: ÇalıĢma kitabının saklanma alanları

ġekil 4.22: Sorgu tasarım sayfasından filtreleme/malzeme Ġçin

...................................... 104
............................................................... 104 x

ġekil 4.23: Sorguya değiĢken değer eklenmesi

................................................................... 105

ġekil 4.24: “Malzeme No” filtrelemesi eklenmesi

.............................................................. 105

ġekil 4.25: Malzeme no filtreli çalıĢma kitabı

.................................................................... 106

ġekil 4.26: Takvim yılı/ay filtrelemesi/sorgu tasarımcısı

.................................................. 106

ġekil 4.27: Sorgu tasarımcısında takvim yılı/ay seçiminde ay kısıtlaması eklenmesi

.... 107

ġekil 4.28: Sorgu tasarımcısında çalıĢma kitabında formülle hesaplama

....................... 107

ġekil 4.29: Formülle hesaplama sonucu çalıĢma kitabı görünümü

................................. 108

ġekil: 4.30: Bilgi alanlarından bilgi sağlayıcısı seçimi

...................................................... 108

ġekil 4.31: Bilgi küpü içinden gösterge seçimi

................................................................... 109

ġekil 4.32: Bilgi küplerinden göstergelerin ve karakteristiklerin sorguya yerleĢtirilmesi

109

ġekil 4.33: Bilgi alanları altındaki karakteristikler ve göstergeler

.................................. 110

ġekil 4.34: Karakteristik kataloğu

...................................................................................... 110

ġekil 4.35: Gösterge kataloğu

.............................................................................................. 111

ġekil 4.36: Karakteristik ayar sayfası

................................................................................. 111

ġekil 4.37: Karakteristik Business Explorer ayarları

....................................................... 112

ġekil 4.38: Karakteristik ana veriler/metinler ayarları

.................................................... 112

ġekil 4.39: Karakteristik hiyerarĢi ayarları

....................................................................... 113

ġekil 4.40: Bilgi nesnelerinin özellikleri

.............................................................................. 113

ġekil 4.41: HiyerarĢi oluĢturma

........................................................................................... 114

ġekil 4.42: HiyerarĢiye düğüm ekleme

............................................................................... 114

ġekil 4.44: Karakteristikler nitelik ayarları

....................................................................... 115

ġekil 4.45: Karakteristik niteliklerine zaman ve tip eklenmesi

........................................ 115

ġekil 4.46: Bilgi alanı altında bulunan göstergeler

............................................................ 116

ġekil 4.47: Göstergelerin tip/birim ayarları

....................................................................... 116

ġekil 4.48: SAP giriĢ sayfası

................................................................................................. 117

ġekil 4.49: SAP R/3 sayfası

.................................................................................................. 117

ġekil 4.50: Veri kaynaklarının aktifleĢtirilmesi

................................................................. 118

ġekil 4.51: Kaynak sistemlerden doğru bilgi kaynaklarının çoğaltılması

....................... 118

ġekil 4.52: Veri kaynaklarından doğru bilgi kaynağının çoğaltılması

............................ 119

ġekil 4.53: AktifleĢtirilmiĢ metadata görünümü

................................................................ 119

ġekil 4.54: Hazır içerik giriĢ

................................................................................................ 120

ġekil 4.55: Uygulama bileĢenlerinden seçilen bilgi nesneleri

............................................ 120

ġekil 4.56: Uygulama bileĢenlerinden seçilen bilgi nesnelerinin görünümü

................... 121

ġekil 4.57: Bilgi kaynaklarının devralınması

ġekil 4.58: Bilgi kaynağı aktarım kuralı

............................................................................. 122
..................................................................... 121 xi

ġekil 4.59: Aktarım kuralının gerçekleĢtiğinin gösterimi

................................................. 122

ġekil 4.60: Hazır içerikten aktarım kurallarını aktifleĢtirme

.......................................... 123

ġekil 4.61: Aktarım kuralı için metadata seçimi

............................................................... 123

ġekil 4.62: Aktarım kuralı için nesnelerin devralınması

.................................................. 124

ġekil 4.63: Aktarım kuralının yolunun seçilmesi

............................................................... 124

ġekil 4.64: Aktarım kuralının ABAP kod ekranında düzenlenmesi

................................ 125

ġekil 4.65: ĠĢlem verileri için bilgi alanlarından küp seçimi

............................................ 125

ġekil 4.66: Seçilen küpten bilgi nesnelerinin seçilmesi

...................................................... 126

ġekil 4.67: Bilgi paketi için bilgi küpü seçimi

.................................................................... 126

ġekil 4.68: Güncelleme kuralı

.............................................................................................. 127

ġekil 4.69: Güncelleme kuralı rutin oluĢturma

................................................................. 127

ġekil 4.70: Güncelleme kuralı için formül yazma

.............................................................. 128

ġekil 4.71: Bilgi küpünün içine girilmesi

............................................................................ 128

ġekil 4.72: Bilgi küpü karakteristikler

............................................................................... 129

ġekil 4.73: Bilgi küpü zaman karakteristikleri

.................................................................. 129

ġekil 4.74: Bilgi küpü göstergeler

........................................................................................ 130

ġekil 4.75: Karakteristik boyutları

..................................................................................... 130

ġekil 4.76: Bilgi küpü yönetimi

............................................................................................ 131

ġekil 4.77: Bilgi küpü içerik

................................................................................................. 131

ġekil 4.78: Bilgi küpü gösterge tablosu

............................................................................... 132

ġekil 4.79: Bilgi küpü çalıĢtırılmıĢ ekran

........................................................................... 132

ġekil 4.80: Bilgi küpü boyutların kontrol tablosu

............................................................. 133

ġekil 4.81: Boyut anahtarı

................................................................................................... 133

ġekil 4.82: SID tablosu boyutları

ÇĠZELGE LĠSTESĠ

Tablo 1: OLAP ve OLTP farkı

.............................................................................................. 48
........................................................................................ 134 xii

Tablo 2: Bilgi nesnesi kodlamaları

........................................................................................ 52

Tablo 3: PSA&ODS&Bilgi Küpü

.......................................................................................... 60

Tablo 4: SAP BI/BW Yıldız ġeması & Klasik Yıldız ġeması

............................................. 72

Tablo 5 : Crystal Report ve BEx entegrasyonu

TEġEKKÜR

Lisans döneminden itibaren tüm aĢamalarda olduğu gibi, bu tez çalıĢmasını hazırlama sürecim boyunca da her konuda yardım ve desteğini hissettiğim, bilgi ve deneyimlerinden yararlanma fırsatı bulduğum danıĢman hocam Yrd. Doç. Dr. Hayri BARAÇLI‟ya, yardımlarından ötürü Prof. Dr. Mehmet ERDAġ ve SAP BI/BW danıĢmanı Hakan BAYIR‟a sonsuz teĢekkürlerimi sunarım. Son olarak, baĢta bugünlere gelmemde en büyük payı olan annem ve babam olmak üzere tüm aileme sonsuz teĢekkürler. xiv

ÖZET

Rekabetin h

................................................................... 89 xiii ızla arttığı günümüz iş dünyasında organizasyonlar ayakta kalmak ve misyonlarını gerçekleştirmek için bir takım hedefler barındırırlar. Bu hedeflere ulaşmak için de firmaların doğru zamanda doğru karar vermeleri gerekmektedir. Günümüzde karar alma süreçlerinin en büyük yardımcısı haline gelen iş zekasının önemi ise bu noktada ortaya çıkmaktadır. İş zekası; veri ambarı ve analiz araçları ile büyük miktarlardaki verileri işe yarayan bilgilere dönüştürüp, sorgulama ve rapor araçları ile bilgiyi doğru kişilere zamanında ulaştırır. Bilgilerin görsel araçlarla karar vericilere iletilmesi, daha doğru kararların verilmesine yardımcı olmakta ve karar çevrim süresini de kısaltmaktadır.

Yap

ılan bu çalışmada, karar verme süreci ve teknikleri araştırılmış, karar vermede bilgi teknolojilerinin önemine değinilmiş, karar vermeye yardımcı en son ve en etkili bilgi teknolojisi olarak kabul edilen iş zekası ve onun karar vermedeki önemi üzerinde durulmuştur. İş zekasının genel bir tanıtımının yapılması ve uygulama kısmında ise, ERP ve iş zekası konusunda dünyada ve ülkemizde lider konumda olan SAP’nin BI modülü tanıtılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Kitabımın Orijinal draft ı 1200 sahifedir; ancak basım maliyetini ve okuyucuya en yoğun kısa ve öz bilgiyi referans olarak anahtar mahiyetinde Türkçe dilinde özet el kitabı halinde neyi nereden hangi kaynaktan bilgi edinebileceklerini kısa ve öz olarak sunmak istedim bu konusundaki ilk Türkçe kaynak olan kitabımda. Sizinle tanışmaktan, bana mail yazmanızdan gurur duydum; çünkü bu maksada başarıya ulaşacağımızın işareti değil mi?
 
Kitabımın satış ve dağitımını Seçkin Yayınevine %100 karla bıraktım; kriz bahane edildiğinden sponsor bulamadığımdan da kendim bastırmak zorunda kaldım.
Yurt dışından takip etmek ve piyasaya girmem zordu.
 
Aslında SAP Türkiye nin ve diğer SAP Danışmanlık firmalarının böyle bir kitabı bugüne kadar kendilerinin yazıp veya yazdırıp yayınlamaları gerekirdi; bu kitaptan değer üretim zincirinde ilk birincil faydayı edinecek olan da onlar aslında! Tam tersine benim bu kitabı bastıramamam için adeta görünmez bir elle ellerinden ne geldiyse yaptılar. Hamdolsun bürokratik tüm güçlükleri aştım ve kitabımı tamamen kendi çaba imkan ve gayretimle sizlerin takdirine ve kullanımına sunabibildim.
 
Türkiye de, SAP kullanıcılarının yarım yamalak tercüme edilmiş yarı İngilizce yarı Türkçe yarı Almanca menülerle çalışmak zorunda olmalarına da çok üzülüyorum; hep birlikte Türkçe ye bu teknoloji lisanını geliştirerek kazandırmamız gerekir inancında ve azmindeyim.
 
Türkiye SAP piyasasında yeterli hizmet kalitesi, proje  destek ve danışmanlık hizmetleri verebilecek birikimli insanlar yok; gençlerimiz de Üniversitelerimiz de devletimiz de maalesef  geleceği önceden sezip öngörüp gereken tedbirleri alamamaktadır. Bilgi güçtür, kapılar açan  anahtardır.
Allah a da ancak bilgiyle varılır. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?(Zümer Suresi 39 )
 
Kitabımı www.seckin.com.tr adresinden seçkin yayınlarından temin edebilirsiniz.
 
Gerekli bilgileri www.mehmeterdassapbidanismani.com web sahifemden de bulabilirsiniz.
 
Müsaadenizle bu yazışmamızı web sahifemden diğer SAP kullanıcılarında da duyuru olarak tanıtım amacıyla sunmak istemekteyim.
 
Türkiye de doğrudan SAP Competence Training Center kurulmasını arzu ediyorum ve sizlere yakından ve doğrudan danışmanlık ve eğitim destek hizmetleri de verebilmek istiyorum. Arzu ederseniz, SAP nin gelecekteki ürün stratejisini de göz önüne alarak en uygun yazılım versiyonuna vaktinde en az yatırım tutarıyla geçebilmeniz ve yatırımınızın geçen zaman süresin de de güncelleştirilerek değerini koruyabilmeniz (investment protection) için sizlerle yakın işbirliği içinde bulunmak; doğrudan danışmanlık ve eğitim destek organizasyon destek hizmetleri de sunmak, şahsen tanışmak istemekteyim.
 
 
14-24 Temmuz tarihleri arasında İstanbul da olacağım. Arzu ederseniz ve gönderi adresinizi de bildirirseniz size şahsen imzalayarak kendim göndermek isterim. Lütfedip T.C. İş Bankası Kadıköy Rıhtım Şubesinde Mehmet Erdaş adına Şube Kodu: 1025 Hesap No: 3683821 hesabıma gönderi ücreti ile birlikte 59 TL yatırmanızı rica ederim.
Saygılarımla,
 
 
Prof. Dr. Mehmet Erdas
SAP ERP BW BI SOA BOBJ Senior Berater
Hollaenderstrasse 41
13407 Berlin
 
www.sapisolutions.de
www.sapsolutions.at
www.sapsolutions.org
www.sapsolutions.ch
http://www.worldcat.org/oclc/157023198?referer=di&ht=edition
https://www.xing.com/profile/Mehmet_Erdas
https://councils.glgroup.com/Profile/Summary.aspx#BiographyAnchor
http://www.linkedin.com/in/erdas
 
-----Original Message-----
From: Bahaeddin Nakiboglu [mailto:Bahaeddin.Nakiboglu@naksan.com]
Sent: Friday, July 03, 2009 1:25 AM
To: Fatih91us@yahoo.de
Subject: FW: Iletisim bilgisi istegi
 
Selamlar,
 
Iletisim bilgilerinizi Tuncer Bey den aldim. Biz Naksan Holding olarak 1 Mayis da SAP de canli kullanima gecmis olan ve Gaziantep'de 2 tane SAP kullanan firmadan 1 tanesiyiz. Bunyemizde bulunan Turkiyenin ilk 500 firmasina giren firmamiz dahil olmak uzere hepsini birden canliya ayni hafta gecirdigimizden dolayi cok mutluyuz.
 
Boyle bir kitap cikartmis olugunuzdan dolayi sizi tebrik ediyorum. Kitabinizi okumak incelemek hatta yorum yazmak isterim. Kitabinizi nerden temin edebilecegimizi bildirirseniz hemen alacagim.
 
Saygilar
 
Bahaeddin nakiboglu
 
SAP Project Manager
 
 
Naksan Holding
 
________________________________________
From: Tuncer Çetinkaya [t.cetinkaya@aksiyon.com.tr]
Sent: Thursday, July 02, 2009 10:45 AM
To: Bahaeddin Nakiboglu
Subject: RE: Iletisim bilgisi istegi
 
Mehmet Beye zannediyorum şu telefonlardan ulaşabilirsiniz
 
 
 
+49 30 31953798
 
Mobile: +49 1789035440
 
0216 330 87 18
 
 
 
Ayrıca e-posta adresi:
 
Fatih91us@yahoo.de
 
 
 
Kolay gelsin.
 
 
-----Original Message-----
From: Bahaeddin Nakiboglu [mailto:Bahaeddin.Nakiboglu@naksan.com]
Sent: Thursday, July 02, 2009 1:01 AM
To: Tuncer Çetinkaya
Subject: Iletisim bilgisi istegi
 
Selamlar,
 
Bu haftaki yazinizda ismi gecen MEHASIN OSMANOGLU nun kitabina nerden ulasabiliriz? Ayrica kendisinin iletisim adresini alabilirmiyiz.
 
Saygilar

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MAKĠNE FAKÜLTESĠ

ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

 
 

 

       

 

Copyright © 2008 Mehmetrdassapbidanismani.com Tüm Hakları Saklıdır..

Ana Sayfa  |  Güncel  |  Eğitim Danışmanlığı  |  Hr Pr Danışmanlığı  |  Üye Girişi  |  Kitap Siparişi  |  Kitap Oku  |  Yeni Projeler  |  İletişim

 

Web Tasarım ve Kodlama: ATLASDİZAYN.NET